Posted in Ուսումնական նախագծեր 2019-2020, Խաղողագործություն և գինեգործություն

Խաղողի գինու արարման ծես

Մասնակիցներ՝ 1-2   դասարանի սովորողներ, 5-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամկետը՝ Հոկտեմբերի 7-ին ժամը 09:30-16:00 Շարունակել կարդալ “Խաղողի գինու արարման ծես”