Posted in Ուսուցչի լաբորատորիա

Մենթորական քննարկումներ

Մենթոր ուսուցչի՝ Սմբատյան Գոհարի հետ աշխատաել սկսել ենք մինչև մենթոր նշանակվելը: Միասին քննարկել ենք Կրթական շքերթի նախապատրաստական աշխատանքները՝ ինչ Շարունակել կարդալ “Մենթորական քննարկումներ”