Posted in Ուսումնական երգեր

Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է

Ախ, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է,

Ջան, գարուն է, գարուն է, գարուն է,

Սարերի կեսը ձյուն է, գարուն է: Շարունակել կարդալ “Ա՜խ, գարուն է, գարուն է, գարուն է”

Posted in Ուսումնական երգեր

Ամանորյա երգեր

Ավետիս

Այսօր տոն է սուրբ ծննդեան, ավետիս,

Տեառն մերոյ և հայտնութեան, ավետիս,

Այսօր արևն արդարութեան, ավետիս,

Այսօր արևն արդարութեան, ավետիս: Շարունակել կարդալ “Ամանորյա երգեր”

Posted in Ուսումնական երգեր

Ուսումնական երգերի տեքստեր

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝ Շարունակել կարդալ “Ուսումնական երգերի տեքստեր”