Posted in Ուսումնական նախագծեր 2019-2020, Ես նախագիծ

Ես նախագիծ

Նախագծի ընթացք- սեպտեմբեր ամիս
Նախագծի մասնակիցներ- 1-ին դասարանի սովորողներ


Նախագծի նպատակ— սովորողների մոտ Շարունակել կարդալ “Ես նախագիծ”