Posted in 2021-2022 ուստարի, Ուսումնական ծրագրեր

Մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագիր 3-րդ դասարանի համար

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր,

«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիր,

2021-2022  ուս. տարի

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր) կրթահամալիրում իրականացվող  «Ստեղծողի  դպրոց, անհատի կրթական պատվեր, մեդիակրթություն» հեղինակային (պետական այլընտրանքային) կրթական ծրագրի բաղկացուցիչն է։ Ծրագիրն իրականացվում է կրտսեր դպրոցի 1-3-րդ դասարաններում։ Ծրագրի կարևոր առանձնահատկությունը ոչ առարկայական, ինտեգրված ուսուցման կազմակերպումն է:

Ծրագիրն ապահովում է  պետական կրթական չափորոշչի՝ կրտսեր դպրոցին ներկայացվող պահանջները, սովորողի անհատական կրթության իրավունքը, կրթության անընդհատությունը:

Ծրագրի իրականացումը կազմակերպվում է առկա, հեռավար, առցանց-ընտանեկան ուսուցմամբ՝  ուսումնական և հասարակական նախագծերի, ստուգատեսների, առարկայական  ֆլեշմոբերի, ծեսերի, ուսումնական ճամփորդությունների, ուսումնահետազոտական ճամբարների միջոցով՝ հիմքում ունենալով ուսումնական օրացույցը:

Ուսուցումը կազմակերպվում է   անվտանգ, հիգիենիկ և լուսավոր միջավայրում՝ սովորողի մտավոր և ֆիզիկական զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների, միջոցների և գործիքների (նոթբուք-նեթբուք, ժամացույց, վայրկյանաչափ, քանոն, մետր, համրիչ, հաշվեձողիկներ, այլ դիդակտիկ նյութեր) կիրառմամբ:

Դասարանական բլոգըմեդիագրադարանը, դպրոց-պարտեզների ենթակայքերը, կրթահամալիրի կայքը, ուսումնական այլ կայքեր սովորողին ապահովում են անհրաժեշտ ուսումնական նյութերով:

Մաթեմատիկան եղել է ու կա շրջակա աշխարհի ճանաչման միջոց, գործիք, որն օգնում է կյանքում և տարբեր ոլորտներում կատարել հաշվարկներ և հետազոտություններ:

Երրորդ դասարան

Կրթական խնդիրներ.

 • ճանաչել բազմանիշ թվերը, դիտարկել բազմանիշ թվերի հետ կատարվող  գործողությունները, գործողությունների հատկությունները և ցույց տալ կիրառման օրինակներ,
 • շարունակել ծանոթացումը երկրաչափական մարմինների, պատկերների, մեծությունների, դրանց չափման միավորների հետ,
 • ճանաչել   հին հայկական և հին հռոմեական թվանշանները,  կիրառել  դրանք համարակալման համար,
 • գաղափար տալ դատողության, քայլաշարի, տվյալների, դրանց ստացման և մշակման մասին,
 • ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ՝ խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ:

Բովանդակություն

 1. Թվեր, թվային համակարգ.
 • ուսումնասիրել բազմանիշ թվերը, կարդալ, գրել (թվանշաններով ու տառերով),
 • համեմատել, տարբերակել զույգ և կենտ թվերը,
 • գումարման և հանման գործողություններ կատարել,
 • կլորացնել մինչև նշված թվային կարգը,
 • թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով,
 • համարակալման համար օգտագործել հին հայկական և հին հռոմեական թվանշանները,
 • բազմանիշ թվերը գրելու համար օգտագործել աղյուսակներ:

2. Գործողություններ.

 • բազմանիշ թվերը բազմապատկել միանիշ, երկնիշ, եռանիշ թվերով,
 • կատարել բազմապատկման  գործողություններ  10–ով, 100–ով, 1000–ով,
 • բազմանիշ թիվը բաժանել միանիշ թվի,
 • բաժանել 10–ի, 100–ի, 1000–ի,
 • կլոր թվերը բազմապատկել և բաժանել,
 • գտնել զույգ թվի կեսը, թվի բազմապատիկը,
 • հաշվել երկու և ավելի գործողություն, փակագծեր պարունակող արտահայտության արժեքը:

3. Չափումներ.

 • դիտարկել երկարության միավորների միջև եղած կապերը,
 • զանգվածի միավորների միջև եղած կապերը,
 • ժամանակի միավորների միջև եղած կապերը,
 • պարզ պատկերները երկու հավասար մասի բաժանել,
 • շրջան, շրջանագիծ, բեկյալ (հաշվել բեկյալի երկարությունը),
 • գաղափար կազմել պարագծի մասին (հաշվել ծանոթ բազմանկյունների պարագծերը),
 • գաղափար մակերեսի մասին` քառակուսու, ուղղանկյան մակերեսները, մակերեսի միավորներ,
 • ապրանքի գին–քանակություն–արժեք  փոխկապակցվածություն:

4. Խնդիրներ.

 • տարբերակել խնդրի բաղադրիչները,
 • առանձնացնել հայտնի և անհայտ տվյալները,
 • փոխել խնդրի պայմանը, պահանջը,
 • լուծել խնդիրը, կատարել ստուգում,
 • բաղադրյալ խնդիրները լուծել մեկից ավելի եղանակով,
 • տարբերակել ճշմարիտ և ոչ ճշմարիտ դատողությունները,
 • լուծել գլուխկոտրուկներ, ռեբուսներ:

Արդյունքում

Սովորողը կիմանա.

 • բազմանիշ թվերի անվանումները, կկարողանա կարդալ և գրել (թվանշաններով և տառերով) միլիոնից փոքր բնական թվերը,
 • կարգերի անվանումը, բազմանիշ թվերի կարգային կազմությունը,
 • թվերի համեմատման քայլաշարը, թվի կլորացման քայլաշարը,
 • տվյալները աղյուսակով, սյունակային տրամագրով (դիագրամով) ներկայացնելու և աղյուսակներից, տրամագրերից տվյալներ ստանալու քայլաշարերը:

Սովորողը կկարողանա.

 • միլիոնի սահմաններում հաշվել ուղիղ և ետ,
 • դասավոորել տրված բնական թվերը աճման կամ նվազման կարգով,
 • բանավոր կատարել ամբողջ հարյուրյակներով և հազարյակներով գումարման և հանման գործողություններ,
 • գումարել և հանել բազմանիշ թվեր,
 • բազմանիշ թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով,
 • բազմանիշ թիվը բազմապատկել միանիշ, երկնիշ և եռանիշ թվերով,
 • բազմանիշ թիվը միանիշ թվի վրա բաժանել,
 • հաշվել տրված զույգ թվի կեսը,
 • հաշվել երկու և ավելի գործողություն պարունակող արտահայտության արժեքը,
 • օգտագործել գործողությունների հատկությունները՝ հաշվումների կատարումը հեշտացնելու համար,
 • օգտագործել փակագծեր,
 • թվերի համեմատման արդյունքը գրառել անհավասարության տեսքով,
 • օգտագործել հին հայկական և հին հռոմեական թվանշանները համարակալման համար,
 • թիվը կլորացնել մինչև պահանջվող կարգը,
 • գտնել տրված թվից  «… ով մեծ», «… ով փոքր», «… անգամ մեծ», «… անգամ փոքր» թիվը,
 • դիտարկումների, հարցումների, փորձերի միջոցով տվյալներ հավաքել և գրանցել,
 • տվյալները ներկայացնել աղյուսակներով, սյունակային տրամագրերով,
 • առանձնացնել խնդրի պայմանը և պահանջը, խնդրում եղած մեծությունների միջև կապերը,
 • խնդիրը վերլուծել ավելի պարզ խնդիրների հաջորդականության,
 • լուծել խնդիրը և ստուգել արդյունքը,
 • խնդրի լուծման տարբեր եղանակներ փնտրել,
 • տրված պայմանների դեպքում ձևակերպել խնդրի պահանջը,
 • կազմել և լուծել խնդիրներ:

Գնահատում

Գնահատումը  միտված է սովորողի ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների   գրանցմանը, բացթողումների ու թերացումների շտկմանը:
«Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրում գնահատումը գնահատանիշով չի իրականացվում: Ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով՝ «Սովորողի զարգացման բնութագրում»: Բնութագրում արձանագրվում են  ուսուցման չորս շրջաններում սովորողի ձեռք բերած գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների մակարդակը, սոցիալականացումը, անհատական, ընտանեկան նախագծերի իրականացումը, մասնակցությունը դասարանական, կրթահամալիրյան նախագծերին, միջոցառումներին, ծեսերին, ամենամսյա առարկայական  ֆլեշմոբերին, փառատոնային ճամբարներին, ստուգատեսներին, ուսումնական ճամփորդություններին:

Աղբյուրը՝ «Իմացումի հրճվանք» լաբորատորիա

Հեղինակ՝

Ողջո՜ւյն, ես Մարգարիտա Հովնանյանն եմ՝ մասնագիտությամբ բանսեր-մանկավարժ, աշխատում եմ ≪Մխիթար Սեբաստացի≫ կրթահամալիրի Հարավային դպրոց-պարտեզում՝ որպես դասվար:Սիրում եմ ընթերցել, զբաղվել սպորտով, երբեմն ստեղծագործել:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s