Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 26.04.2019

Համապատասխան բառերը միացրու իրար և կազմի՛ր բառակապակցություն:

Օրինակ՝                                                        անուշաբույր ծաղիկներ

Անուշաբույր       լեռ                                                  բարձր լեռ

Բարձր                  արև

Ջերմ                     սենյակ

Լուսավոր            սովորող

Խելացի                  ծաղիկներ

Հետաքրքիր         պատմություն

Զվարճալի           ճանապարհ

Երկար                 մատիտներ

Արագընթաց       փամփորդություն

Գունավոր                միրգ

Հյութալի                մեքենա

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ համապատասխան սյունակում գրելով տրված հարցին պատասխանող բառերը: Օրինակ՝

       Ի՞նչ անել   Ի՞նչ, ինչե՞ր Ո՞վ, ովքեր        Ինչպիսի՞
Երգել, պարել Գիրք, գրքեր Սովորող, սովորողներ       Քաջ, շքեղ
       
       
       
       
       
       

 

 

Posted in Լեզվական գործունեություն

Մայրենի 6-րդ դասարան 25.04.2019

Հինգշաբթի՝ Լեզվական գործունեություն

Գործնական քերականություն

  1. Ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս:

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

2.Նախադասություններում գործողություն կատարողի անունը չկա. գտի՛ր՝ մե՞կն է, թե՞ մեկից ավելի (եզակի՞ է, թե՞ հոգնակի):

Զարմացա: Տեսանք: Փնտրում ես: Վազում եք: Կտա: Կհասնեն: Մոտեցան: Պարզեց: Խոսեցի: Խոստովանեցինք:

3. Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ-զույգ գրի’ր:

Միշտ. անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ. թույլ. վերջին. Համաձայնել. հանգստանալ. գտնել. երբեք. Հավաքել, աջ. արթուն.քնած, հրաժարվել. առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել,  կորցնել, ստեղծել, վատնել, Մերժել, ձախ:

4.Գրի՛ր՝ յուրաքանչյուր նախադասության  մեջ գործողություն կատարողն ո՞վ է, (ովքե՞ր են) և ընդգծի՛ր այն բառը, որը հուշեց:

Օրինակ՝ Վերջերս  այնտեղ հյուր հաճախ եք գնում:  — Դուք:
Երկու հարյուր կիլոմետր կտրել. եկել եմ, որ մի բան հարցնեմ:

Ծաղկած ճյուղը քո այգու եղրևանուց եu կտրել:

Շան վզին փոքրիկ ռադիոընդունիչ էր ամրացրել:

Անձավում ճանճի մեծության թռչուններ տեսանք: Հետաքրքիր բան եք մտածել:

Մեզ ամեն տարի այցելում են:

Հայոց լեզվի դասագրքից կատարել՝ 259, 261, 262, 263

259 Յուրաքանչյուր բառախմբի մեջ տրված բայն այնպես ձևափոխի՛ր

հայոց լեզու

Լրացուցիչ կրթություն

Գրե՛լ տրված բայերի դիմավոր ձևերը և գործածել նախադասության մեջ՝ խաղալ, երգել, պարել, կարդալ, փախչել, փնտրել, հասնել, մոռանալ:

Կատարել 264, 265 առաջադրանքները:

Արդյունքներ

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 25.04.2019

Բայերի դիմաց գրի՛ր համապատասխան դերանունը՝ ո՞վ է կատարում գործողությունը:

Օրինակ՝

  Խաղում եմ-ես                                                  երգում ենք-

Երգում եք-դուք                                                   ծաղում է-

Նվագում է-նա                                                       հասնում են-

 

Պարում եմ-                                       վազում է-

Գրում են-                                          կարդում ենք-

Խոսում ես-                                          խաղում ես-

 

Լողում են-                                           թռչում են-

Լողում ենք-                                         քայլում ես-

Լողում եք-                                             վարում է-

 

Տրված բայերով կազմի՛ր նախադասություն:

Օրինակ՝

Վազել-Սովորողները վազում էին:

Խոսել-Արամը և Լիլիթը խոսում էին:

Քայլել-

Աշխատել-

Հասնել-

Ծաղկել-

Հավաքել-

Վարել-

Կերակրել-

Կարդալ-

Թաքնվել-

Արդյունքներ

Գրեգ Գազանճեան

Ժակ Առաքելյան

Posted in Ընթերցարան

Դանիել Վարուժան Անդաստան

Անդաստան

Արևելյան կողմն աշխարհի
Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա…
Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մեջ ակոսին.
Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝
Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա:

Արևմտյան կողմն աշխարհի
Բերրիությո՜ւն թող ըլլա…
Ամեն աստղե ցող կայլակի,
Ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի.
Եվ ոչխարներն երբ սարին վրա արածանին՝
Ծիլ ու ծաղի՜կ թող ըլլա:

Հյուսիսային կողմն աշխարհի
Առատություն թող ըլլա…
Ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին
Հավետ լողա թող գերանդին.
Ու լայն ամբարն աղուններուն երբ բացվի՝
Բերկրությո՜ւն թող ըլլա:

Հարավային կողմն աշխարհի
Պտղաբերում թող ըլլա…
Ծաղկի՜ մեղրը փեթակներուն,
Հորդի գինին բաժակներուն.
Ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի՝
Սիրերգությո՜ւն թող ըլլա։

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 23.04.2019

Համապատասխան մասնիկները՝ ածանցները, ավելացրո՛ւ բառերին և կազմի՛ր նոր բառեր՝ ածանցավոր բառեր:

Տուն                             -ային

Բախտ                       -արան

Դաս                               -ան

Ճաշ                              -իկ

Անուշ                          -ակ

Քաղցր                         -ենի

Գետ                              -ոց

Փոքր                        -ություն

պահ                         

Արև

մանուկ

Ձմեռ

Խնձոր

Տանձ

Բալ

Քաջ

Հերոս

Օրինակ՝  տնակ, տնային,  ձմեռային, տանձենի, պահարան, մանկիկ

Փակագծերում տրված բայերը գոործածի՛ր նախադասության մեջ հետևելով օրինակին:

Մենք (վազել)  բակում:- Մենք  վազում ենք բակում:

Նրանք (թաքնվել) անտառում:- Նրանք թաքնվել էին անտառում:

Արամը և Լիլիթը (կարդալ) գիրք:-

Սովորողները (ջրել)  ծաղիկները:

Կենդանիները (թաքնվել)   իրենց բներում:

Անահիտը (նկարել)   բնությունը:

Բոլորս շատ լավ (հանգստանալ) ճամփորդության ժամանակ:

Posted in Թարգմանություններ

Մայրենի 6-րդ դասարան 22.04.2019

Թարգմանել գրաբարից աշխարհաբար և աշխարհաբարից գրաբար:

1.Տրված բառերը դարձրու աշխարհաբար:

Խաղամ, խաղաս,աւանդ, նշոյլ, դոյլ, ուրոյն, իւղ, անկիւն, աղիւս, միւս, մատեան, դարձեալ, վայրկեան, դղեակ, կարադամ, խաղա, աղուէս, Յոհաննէս, արքայ, երեկոյ, գիւտ, ամաւթ (աւ երկբարբառը բաղաձայնից առաջ արտասանվում է օ), աւր, աւձ:

2.Տրված բառերը դարձրո՛ւ գրաբար :

Աբեղա, Տիգրանա, ընծա, բացակա, կռվել, Աստված, դժվար, թշվառ, հունական , հույս, նվաճել, հովիվ, ավազան, դարձյալ, օրացույվ, օձ, ագռավ, ապացույց:

 

Է) Ոչ է պիտոյ բժիշկ կարողաց` այլ հիւանդաց:

 Կարդա այսպես.

պիտոյ    — պիտո

կարողաց        — ուժ ունեցողներին, առողջներին

 

Բառարան

ոչ է պիտոյ      — պետք չէ

կարողաց        — ուժ ունեցողներին, առողջներին

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

Նկատեցի՞ր` ինչպե´ս է կարդացվում ոյ-ը բառավերջում (հիշիր նաև հանճարոյ, ի պտղոյ բառաձևերը):

Աշխարհաբար ինչպե՞ս կլինի հիւանդաց բառաձևը:

Աշխարհաբար գրի’ր նախադասությունը:

Այս ասույթը գործածի’ր իբրև շարադրության վերնագիր:

 

ԺԲՄարդ բարի` ի բարի գանձուց սրտի իւրոյ հանէ զբարիս. եւ մարդ չար` ի չար  գանձուց սրտի իւրոյ հանէ զ չարիս:      

                                                                                                                      (Մատթէոս  ԺԲ,   35)


ի բարի գանձուց սրտի իւրոյ         — իր սրտի բարի գանձերից

զբարիս                                              —  բարիքը, բարի բաները

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։ (Գրաբար տեքստի եւ-ն աշխարհաբար նախադասության մեջ ի՞նչ բառով արտահայտեցիր։) Կարելի՞ է այս ասույթից այսպիսի հետևություն անել.

Մարդուն ըստ իր արարքի են ճանաչում։

Լրացուցիչ կրթություն

ԶԸնկալարուք զխրատ` եւ մի՛ զարծաթ, եւ զգիտութիւն` քան զոսկի ընտիր։ Լաւ է իմաստութիւն, քան զականս պատուականս։               (Առակք  Ը,    10-11)

ընկալարուք                     — ընկալեցեք, վերցրեք

ակն                                     — ակ, թանկարժեք քար

զականս պատուականս  — պատվական քարեր(ը)

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Լրացրո՛ւ նախադասաթյունը.

Խրատը, ……….. ու   …………. ավելի լավ են, քան ……., …….. ու թանկագին քարերը։

է) Լե՛ր իրաւախոհ ընդ ոսոխի քում։ (Մատթէոս  Ե,    25)

լե՛ր                       — եղի՛ր

ընդ ոսոխի քում  — քո ոսոխի հետ, քո ոսոխի հանդեպ

Թարգմանություն ռուսերենից

Թարգմանություն գրաբարից

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 22.04.2019

Հարցերին պատասխանելով լրացրե՛ք նախադասությունը:

Այգում ծաղկել էին (ինչպիսի՞) ծաղիկներ:

Ընկերներով քայլում էինք (ինչպիսի՞) անտառում:

Մեր արշավախումբը հաղթահարեց (ինչպիսի՞) լեռը:

Դրսում հորդ (ի՞նչ) էր գալիս:

Զատկի տոնին մեր ընտանիքը (ո՞ւր) է գնում երեկոյան:

Զատկի տոնին (ի՞նչ) են կարմրացնում մարդիկ:

(Ո՞ր) տոնին են խաղում հավկթախաղը:

Բառերի մեջ, վերջում ավելացրո՛ւ համապատասխան տառերըը կամ տառը, որ ստացվի բառ կամ նոր բառեր: Օրինակ՝ միր….-միրգ, տու….-տուն,

 Գրի…

Դա…

Ծաղ…

Սովոր…

Մեքե…

Այգ…

Ֆուտ..

Պահ..

Գրչա…

Թռչ…

Ար…

Գար…

Քան…

Մատ…

Նկար…

Դու…

Արդյունքներ

 

Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 19.04.2019

  • Ուրբաթ

1.Կետերի փոխարեն լրացրո՞ւ համապատասխան բառը: Քաղցրահամ, ամենաբարձր, գույնզգույն:

…………. ծաղիկները անուշ բուրում էին պարտեզում:

……………… մրգերը հավաքում էին զամբյուղի մեջ:

Լեռան ……………. Գագաթից երևում էր ողջ գյուղը:

 

  1. Գրի՛ր Ա տառով սկսվող քեզ ծանոթ հատուկ անունները:

Օրինակ՝ Անահիտ, Գևորգ, Արմավիր, Արտաշատ և այլն:

 

  1. Միևնույն գույնով գունավորել համապատասխան դերանունը և բայը՝ գործողություն ցույց տվող բառը: Օրինակ՝

Ես                                          երգում են:

Արամը                                երգում եմ:

Սովորողները                          երգում է:

 

Նա                                       խոսում եմ:

Ես                                         խոսում ենք:

Մենք                                           խոսում է:

 

 

Դուք                   վազում ենք:

Մենք                     վազում ես:

Դու                           վազում եք:

 

Նրանք           երգում եք:

Նա            երգում են:

Դուք              երգում է:

 

Մենք         կարդում ես:

Դու              կարդում եմ:

Ես                 կարդում ենք:

Արդյունքներ

 

 

 

Create your website with WordPress.com
Get started