Posted in Անհատական ուսուցում

Անհատական ուսուցում 07.03.2019

Գրե՛ք ինչպիսն է

Արևը—դեղին է, պայծառ է: (օրինակ)

Տունը

Այգին

Մեքենան

Մատիտը

Գիրքը

Աթոռը

Ես խոսում եմ, դու խոսում ես, Արամը խոսում է:  Շարունակի՛ր նույնությամբ՝ գործածելով տրված բառերը՝ երգել, կարդալ, վազել, նվագել, գնալ, գրել, ուտել, նկարել:

Օրինակ՝ Ես երգում եմ, դու երգում ես, Արամը երգում է:

Անհատական ուսուցման արդյունքներ՝ 07.03.2019

Գրեգ Գազանճեան- Առաջադրանք

Ժաք Առաքելյան- Առաջադրանք

Սերուժ Տեր- Սարգիսեան- Առաջադրանք